Champion Mine, White Mountains, Mono County, California, USA