Koksha Valley, Khash & Kuran Wa Munjan District, Badakhshan Province, Afghanistan