Sakoany Deposit, Katsepy Commune - Mitsinjo District, Madagascar